Tag Archives: น้ำมันฟู้ดเกรด

ความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดดีอย่างไร

ส่วนการเลือกเฟ้นเกรดความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดนั้นให้ดูจากตำราประจำรถ หากไม่ทราบเกรดความหนืดที่ตรงเผงให้ใช้เกรดความหนืด 40 หากเครื่องกลมีอาการกินน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนเป็นเกรดความหนืด 50  ปัจจัยอื่นๆในการเลือกคัดเกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องก็คืออุณหภูมิของภูมิอากาศและสภาพการณ์ความหลวมของส่วนในเครื่องจักรกล หากอากาศภายนอกเย็นหรือเครื่องยนต์กลไกเย็น น้ำมันเครื่องควรใสและไหลง่ายเพื่อหล่อลื่นพร้อมด้วยปกปักรักษาชิ้นส่วนของเครื่องยนต์กลไกขณะสตาร์ทและใช้งาน

หากเครื่องจักรร้อนแล้วน้ำมันเครื่องใสเกินไป ชั้นเคลือบหรือฟิล์มจะบางเกินไปและไม่สามารถอภิบาลองค์ประกอบเครื่องยนต์กลไกจากการสึกได้ หากเครื่องจักรกลผ่านการใช้งานมามากและเครื่องยนต์กลไกเริ่มหลวมก็ควรเลือกคัดน้ำมันที่มีเกรดความหนืดเพิ่มจากเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือรถสักหน่อยเช่นจาก 40เป็น 50 เพราะชั้นเคลือบหรือฟิล์มที่หนาขึ้นสามารถเข้าไปอุดช่องว่างที่เกิดจากการสึกกร่อนขององค์ประกอบด้านในเครื่องจักรกลที่เพิ่มเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ในส่วนนี้สามารถช่วยปกป้องรักษากำลังอัดแพร่งพรายของเครื่องกลที่เกิดจากที่ว่างระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทำให้เครื่องกลมีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย  ส่วนท่านที่ใช้น้ำมันรถเครื่องยี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์มาตลอดแล้วอยากเปลี่ยนก็สามารถทำได้ โดยเลือกน้ำมันที่มีเกรดคุณภาพและเกรดความหนืดเสมอหน้าก็สามารถใช้การตอบแทนคุณกันได้แล้วครับ บางทีท่านอาจได้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณลักษณะสูงกว่าเดิมอีกด้วย

อีกอย่างที่อยากฝากไว้ก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องควรเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสูงเช่น ของแท้จากผู้ทำรถ เพราะว่า กรองน้ำมันเครื่องมีหน้าที่ในการกรองสิ่งมอมออกจากน้ำมันรถเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องคงพลังในการหล่อลื่นได้ดี อีกทั้งกรองน้ำมันฟู้ดเกรดที่มีคุณภาพจะมีการไหลเวียนของน้ำมันเครื่องที่ดีกว่าซึ่งช่วยในการระบายความร้อนเครื่องจักรได้อีกทางหนึ่ง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lubeonline.net/productsAll.php?WP=GQAgG2rDqYyc4Uuw